Monthly Archives: wrzesień 2021

archiwizacją danych Co to jest pakiet oprogramowania do archiwizacji danych?

Archiwizacja danych dla firm czyli wykonanie kopi zapasowych.
archiwizacja danych Sage Symfonia 2.0

archiwizacją danych Termin archiwizacja danych z dowolnego źródła jest zwykle opisywany w kontekście kopii zapasowych danych. Archiwizacja danych jest opisywana jako proces odzyskiwania danych z systemu, który został zarchiwizowany. Istnieją dwa podstawowe rodzaje archiwizacji danych: pierwotna archiwizacja danych i wtórna archiwizacja danych.

Read more

outsourcing it Korzyści z outsourcingu procesów IT i wiedzy

Informatyczna obsługa firm czyli serwis informatyczny dla małych firm.
strony informatyczne

outsourcing it Outsourcing IT to procedura, w ramach której firmy zatrudniają zewnętrznych usługodawców do obsługi wewnętrznych funkcji IT i rutynowych zadań technicznych. Podstawową ideą tego rozwiązania jest obniżenie kosztów operacyjnych przy jednoczesnej poprawie efektywności firmy. Outsourcing usług informatycznych jest podobny do outsourcingu obsługi klienta i usług kadrowych, gdzie firmy wynajmują zewnętrznych specjalistów do efektywnego świadczenia całego szeregu wymaganych usług. Możliwe jest również wykorzystanie go do zwiększenia wewnętrznej wydajności firmy poprzez obsługę i outsourcing funkcji IT, takich jak infrastruktura sieciowa, komputery stacjonarne, licencjonowanie oprogramowania, bezpieczeństwo sieci, poczta elektroniczna, komputery stacjonarne, rozwiązania internetowe i wiele innych. W tym artykule omówimy niektóre z korzyści płynących z outsourcingu usług IT dla małych firm oraz dlaczego zyskuje on na popularności.

Read more

ogrodzenia plastikowe Ogrodzenia plastikowe – Zakup odpowiedniego stylu

Prywatność to zaskakujących zalet jakie posiadają ogrodzenia plastikowe .
ogrodzenia winylowe zalety

ogrodzenia plastikowe Ogrodzenia plastikowe mogą być klasyfikowane według materiału, z którego są wykonane. PCV oznacza polichlorek winylu, materiał, który jest znany jako plastik. Tego rodzaju ogrodzenia mogą być klasyfikowane jako winylowe, plastikowe, aluminiowe lub stalowe. Jest to głównie dlatego, że PCV składa się z zaledwie 20% plastiku.

Read more

ekrany akustyczne Akustyczny ekran biurowy – kontrola hałasu dla Twojej firmy lub biura

photo
ogrodzenia akustyczne

ekrany akustyczne Ekrany akustyczne są jedną z najlepszych inwestycji dla każdego, kto chce chronić swój dom lub firmę. Zapewniają one doskonałą izolację akustyczną zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz. Bez względu na to, gdzie pracujesz, masz opcje filtrowania hałasu w swoim biurze tuż obok okna. Te specjalne ekrany mogą być również wykorzystywane do zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem na zewnątrz budynku poprzez zapobieganie hałasowi z zewnątrz przedostającemu się do wnętrza budynku.

Read more

ogrodzenia farmerskie Jak utrzymać swoje bydło bezpieczne i zabezpieczone przed innymi ludźmi za pomocą ogrodzeń farmerskich?

photo
ogrodzenia farmerskie

ogrodzenia farmerskie Ogrodzenia rolnicze, jak sama nazwa wskazuje, są używane wokół gospodarstwa, aby zamknąć ziemię. Zazwyczaj ogrodzenia rolnicze składają się z drewnianego lub metalowego płotu, a czasami wykorzystuje się różne metalowe druty, aby dołączyć do ogrodzenia lub całkowicie zastąpić bramy. Czy jesteś właścicielem małych zwierząt gospodarskich? Duże? Średnie?

Read more

„Dominujące problemy współczesnej andragogiki w teorii i w praktyce”

Człowiek w społaeczeństwie i wgrupach nie jest pozbawiony w ocenie nalecieałości kultury .
Zdjęcie autorstwa Danilo Ugaddan z Pexels

Andragogika pochodzi od słów greckich: aner (andros), co oznacza mężczyznę, człowieka dorosłego i agein ( ago)- prowadzić. Ogólnie rzecz biorąc termin andragogika oznacza naukę o prowadzeniu ludzi dorosłych i jak każda z dziedzin nauki wiąże się z pewnymi problemami.

Wraz z rozwojem świata i społeczeństwa rodzą się różnorodne problemy i tak też we współczesnym świecie rozwój cywilizacji postawił ludzkość przed wieloma problemami. Zawsze postępowi cywilizacji oprócz ulepszeń istnieją także ujemne skutki rozwoju.

W miarę postępu technologicznego i naukowego wzrosła liczba zagrożeń globalnych takich jak rozprzestrzenienie się broni jądrowej, degradacja środowiska naturalnego, konflikt nuklearny a także eksplozja demograficzna. Obok tych zagrożeń istnieje także wiele innych powstających z biegiem lat, takich jak: efekt cieplarniany, zanikanie eko-biosfery, migracje ludności, AIDS, przemyt narkotyków, bezrobocie a także przestępczość i terroryzm.

Read more

Dzieci chore z padaczką

Zdjęcie autorstwa Merlin lightpainting z Pexels

Padaczka kojarzy się z objawami chorobowymi polegającymi na wystąpieniu drgawek połączonych z utratą przytomności i upadkiem. Obecnie wiemy,że padaczka obejmuje znacznie szerszy zakres objawów.  Padaczkę najczęściej definiuje się jako zespół objawów somatycznych, wegetatywnych i psychicznych, który może występować na podłożu zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu. Istotną cechą padaczki jest napadowość objawów. Napad padaczkowy jest nadmiernym, nagłym wyładowaniem komórek nerwowych, spowodowanym depolaryzacją błony komórkowej.Wyładowania te uaktywniają obwód składający się z komórek nerwowych, a wyrazem aktywacji jest zaburzenie funkcjonowania tych komórek. Zmiany te manifestują się na zewnątrz klinicznymi objawami w postaci zaburzeń, ruchowych, zmysłowych,świadomości, emocjonalnych, wegetatywnych,poznawczych. Neurofizjologicznym podłożem napadu jest ognisko padaczko rodne.Przy przekroczeniu progu krytycznego, ognisko to wyładowuje się jako pierwotne źródło napadu.

Read more

Zdjęcie autorstwa Md. Noor Hossain z Pexels

Cele kształcenia wypływają z przyjętych i uznanych wartości i potrzeb. Stanowią one wytyczne i zadania dla procesu kształcenia, określają jego wymagania programowe oraz oczekiwane rezultaty. Pojęcie „cele kształcenia” W. Okoń określa jako „świadomie założone skutki jakie społeczeństwo pragnie osiągnąć przez funkcjonowanie systemu kształcenia, zależą one zatem od charakteru społeczeństwa, od poziomu jego kultury i od poziomu całego systemu oświaty i wychowania w danym kraju. Za nadrzędne wartości wszystkich systemów społeczno – politycznych należy przyjąć dobro każdego człowieka, szczęście i wszechstronny rozwój oraz dobro całego społeczeństwa, jego harmonijny rozwój polityczny, ekonomiczny i kulturalny”.1 Cele kształcenia powinny być ukierunkowane przede wszystkim na wartości poparte tradycją dziedzictwa kulturowego.
Pojęcie „kształcenie” obejmuje przede wszystkim rozwój zdolności poznawczych, tj. myślenia, spostrzegania, uwagi, pamięci i wyobraźni. Należy jednak pamiętać o ścisłym związku procesu kształcenia z procesami nauczania i wychowania.
Celem wychowania resocjalizującego2 jest przekształcenie osobowości wychowanków, usunięcie stanu niedostosowania społecznego, będącego negatywną organizacją postaw wobec siebie samego, innych ludzi oraz zasad współżycia społecznego. W wychowaniu resocjalizującym chodzi o takie przekształcenie osobowości nieletnich oraz ich postaw, aby nie były one źródłem reakcji negatywnych i agresywnych wobec norm zabezpieczających funkcjonowanie systemów społecznych, istnienia oraz rozwoju społeczeństwa i kultury. Wychowanie resocjalizujące zmierza więc do przezwyciężenia negatywnego stosunku jednostki do zbioru norm wyznaczających jej określone obowiązki i uprawnienia, do wyeliminowania względnie trwałych, negatywnych ustosunkowań do oczekiwań społecznych. Zachowanie człowieka zależy od jego osobowości i od konkretnej sytuacji, w której podejmuje działanie. Skuteczna działalność resocjalizacyjna prowadzi do trwałego przekształcenia dyspozycji do zachowań na zgodne z obowiązującymi normami społecznymi, moralnymi i prawnymi. Wychowanie resocjalizacyjne nie może jednak zmierzać tylko do konformistycznego przystosowania społecznego, ale dążyć do kształtowania osobowości samodzielnych i twórczych na tyle ,na ile pozwalają na to posiadane przez osoby niedostosowane zdolności, warunkujące samodzielne, zgodne z normami, rozwiązywanie problemów.

Read more

8/8